Ochrana osobných údajov našich zákazníkov i zamestnancov ako aj ochrana obchodného tajomstva a dobrého mena všetkých našich zákazníkov a obchodných partnerov je pre spoločnosť NRSYS mimoriadne dôležitá. Veríme, že práve prostredníctvom vybudovania transparentných a pevných dôverných vzťahov môžeme zabezpečiť prosperitu na strane našich klientov, partnerov aj nás samotných.

Zásady spoločnosti NRSYS s.r.o. o spracovaní osobných údajov:

Zákonnosť, čestnosť a transparentnosť

Osobné údaje sú zbierané a spracovávané zákonným, čestným a transparentným spôsobom, ktorý zaručuje ochranu individuálnych práv príslušných subjektov údajov.

Obmedzenie na konkrétny účel

Osobné údaje sú zbierané iba na špecifikované, explicitné a legitímne účely, a nie je ich možné spracovať spôsobom, ktorý nie je zhodný s takýmito účelmi.

Aktuálnosť údajov

Osobné údaje musia byť presné a v prípade potreby sú predmetom aktualizácie. Spoločnosť NRSYS s.r.o.
prijme všetky primerané opatrenia na bezodkladné odstránenie alebo napravenie nepresností.

Minimalizovanie údajov

Osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah. Osobné údaje nie sú uchovávané dlhšie, než je nevyhnutné.

Bezpečnosť údajov

Osobné údaje sú spracované bezpečným spôsobom. V závislosti od rizika sú prijímané primerané technické a organizačné opatrenia, aby sa zabránilo neoprávnenému spracovaniu alebo zmene údajov rovnako ako aj strate alebo zničeniu, alebo neoprávnenému zverejneniu alebo sprístupneniu osobných údajov prenášaných, uchovávaných alebo inak spracovávaných. Spoločnosť NRSYS s.r.o. zabezpečuje neustálu neporušenosť, dostupnosť, dôvernosť a pravosť osobných údajov. Spoločnosť NRSYS s.r.o. tiež zabezpečuje odolnosť svojich systémov a služieb súvisiacich so spracovaním osobných údajov.

Naše softvérové riešenia

V súvislosti s nariadením Európskej únie v oblasti ochrany osobných údajov spoločnosť NRSYS upravila všetky svoje softvérové riešenia tak, aby spĺňali požiadavky Nariadenia Euópskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Softvérové riešenia zabezpečujú ochranu dát v súlade s týmto nariadením použitím všetkých dostupných ochraných prostriedkov ako a nie len šifrovanie komunikácie, anonymizácia osobných údajov, logovanie prístupov k IS a podobne.

Manažment firmy

Kontaktné údaje

Naši zákazníci