NRSYS

PharmNet I

Rýchle informácie:

  • Výrazne znižuje čas a pracnosť potrebné na príjem liečiv.
  • Skracuje čas od dodania liečiv po možnosť výdaja v lekárni pacientovi.
  • Ponúka možnosť využiť na príjem liečiv laborantov, čím výrazne znižuje náklady na túto činnosť.
  • Znižuje náklady na prevádzku lekárne.
  • Systém PharmNet pracuje s tzv. samoučiacim systémom, ktorý dokáže automaticky prijímať nielen liečivá, ale aj doplnkový sortiment.
  • Ponúka možnosť získavania kategorizácie prostredníctvom internetu - najrýchlejší a najefektívnejší spôsob s vylúčením chybných prenosových médií.
  • Maximálne obmedzuje chybovosť spôsobenú ľudským faktorom.
  • Ponúka možnosť neobmedzeného prístupu na internet.
  • Ponúka možnosť využitia služieb spojených s internetom (elektronická pošta, surfovanie po internete, ftp prístup ...).Možnosť priameho získavania informácií od distribútorov.
  • PharmNet podporujú distribútori dodávajúci 90% tovaru do lekární.

 

PharmNet I (elektronické dodacie listy)

Pharmnet I rieši v lekárenských zariadeniach príjem liečiv na sklad. Umožní nahradiť doterajší, časovo náročný spôsob prijímania liečiv od distribútora, pri ktorom pracovník lekárne nahadzoval ručne príjemku na základe dodacieho listu, ktorý distribútor zasielal do lekárne spolu s dodávkou liečiv.
Je dôležité uvedomiť si, že v lekárni túto činnosť vykonáva väčšinou farmaceut, čo znamená, že sa jedná o relatívne nákladného pracovníka. Pracovná činnosť spojená s príjmom liečiv na sklad zaberá (podľa veľkosti lekárne) 2/3 až celý pracovný deň tohto pracovníka. Keď uvážime náklady na túto činnosť, je to teda plat vysokoškolsky vzdelaného farmaceuta, plus všetky ďalšie náklady spojené s odvodmi do poisťovní, atď... Náklady na tohto pracovníka sa teda podľa nášho prepočtu pohybujú v menšej až strednej lekárni okolo 30.000,- Sk mesačne. Vo väčších lekárňach, kde príjem vykonávajú dvaja alebo viacerí pracovníci, je to samozrejme rádovo viac.

 

Ako na to?

Prenos dávky s údajmi o liečivách od veľkodistribútora do lekárne prebehne automaticky, cez Internet. V lekárni pracovník nenahadzuje ručne príjemku, ale jednoduchým ovládaním kláves "nahrá" všetky potrebné údaje z dávky do svojho lekárenského systému. Farmaceut má možnosť skontrolovať dávku s došlou faktúrou a tak, ako pri klasickom spôsobe prijímania liečiv, môže robiť zásahy a opravy v došlých údajoch. Komunikačný modul je teda systém, ktorý nielen znižuje náklady lekární, ale najmä zvyšuje efektivitu práce a skracuje čas od dodania liečiv, po možnosť ich výdaja v lekárni.

Čas pre Vás

Ďalším prínosom systému, okrem finančných úspor, je Váš čas. V lekárňach zapojených do projektu je možné zveriť príjem liečiv na sklad laborantom a farmaceut, ktorý vykonával túto činnosť doteraz, sa môže venovať inej, dôležitejšej práci. Ani v malých lekárňach nie je úspora času zanedbateľná. Tu je často majiteľ lekárne zároveň jediným zamestnacom a tak činnosť, akou je príjem liečiv, vykonával pravidelne po pracovnej dobe, do neskorého večera.
S PharmNet-om sa aj osobné voľno a dovolenka stanú Vašou bežnou realitou.

Kategorizácia cez internet

Pre lekárenské zariadenia zapojené do projektu PharmNet má nemalý význam aj tá skutočnosť, že prostredníctvom Internetu bude zasielaná kategorizácia. So získavaním podkladov pre kategorizáciu liečiv sú nemalé problémy, dostávame ich „v hodine dvanástej" a je veľmi málo času na ich spracovanie a zaslanie do lekární. Veľmi často dochádza k tomu, že sa mení jeden, dva lieky a nie je technicky možné, aby sme zabezpečovali distribúciu týchto malých zmien klasickým spôsobom, poštou. Skutočnosťou je aj to, že občas dochádza k poškodeniu prenosových médií - diskiet, vzácnosťou nie je ani oneskorenie v dôsledku zlyhania pošty. V tom prípade kategorizácia nie je u Vás včas a Vaša nespokojnosť nám nie je ľahostajná. To všetko sú dobré dôvody na to, aby sme prenos kategorizácie cez Internet zrealizovali. Tým sa dosiahne rýchly a spoľahlivý prenos údajov od nás do lekární bez rizika oneskorenia a chybovosti.

Samoučiaci systém

Systém PharmNet poskytuje svojim užívateľom aj ďalší komfort. Pri príjme liečiv na sklad automaticky prijíma nielen liečivá, ktoré sú jasne identifikovateľné prostredníctvom kódov daných ŠUKL-om, ale dokáže automaticky prijímať aj doplnkový sortiment, ktorého okódovanie nemusí byť až také jednoznačné. Komunikačný modul pracuje s tzv. samoučiacim systémom, ktorý umožňuje po prvom zadaní Vášho kódu následnú presnú identifikáciu tovaru pri každom ďalšom príjme. Takto si v priebehu niekoľkých dní systém „zapamätá" všetky kódy doplnkového sortimentu, ktorý bežne objednávate a prijímate na sklad a príjem sa úplne zautomatizuje.

Vaše spojenie so svetom

Lekárne pripojené na internetovú sieť majú možnosť priamo komunikovať so svojimi obchodnými partnermi i navzájom medzi sebou, získavať bezprostredné aktuálne informácie zo Slovenskej lekárnickej komory. Neobmedzený prístup na internet umožňuje „navštevovať" internetové stránky farmaceutických, distribučných a iných spoločností, využívať výhody a komfort internetových služieb.

Tlačiť