NRSYS

Nautilus - popis modulov

POPIS VYBRANÝCH MODULOV IS NAUTILUS

ČÍSLENÍKY

 • Najväčšou výhodou číselníkov je možnosť viesť ich centrálne (zmena prebieha na všetkých pobočkách súčasne).
 • Sú uložené do tabuliek, z ktorých je možné vyberať položky a priamo s nimi pracovať.
 • V číselníkoch priamo prebieha kontrola správnosti údajov a história údajov.
 • Všetky číselníky majú stromovú štruktúru, t.j. výber podľa miesta odberateľa, výrobcu, sortimentu, skladov a pod.
 • Systém má zabudovaný žurnál položiek, kvôli kontrole.

 

DODÁVATEĽSKÉ CENNÍKY

 • Modul umožňuje elektronický import dodávateľských cenníkov.
 • Sledujú ceny v čase a importujú ich do systému Nautilus.
 • Sledujú dodávateľské akcie a umožňujú zakladať odberateľské akcie.
 • Prepojenie s číselníkmi Nautila cez čiarové kódy.
 • Umožňujú zakladať priamo predajné ceny na príjme.
 • Zaisťuje presné ocenenie objednávok na dodávateľa v systéme.

 

OBJEDNÁVKY NA DODÁVATEĽOV

 • Možnosť centrálne vytvárať objednávky vo forme "centrálnej objednávky za celý systém" (1 objednávka), ako aj vo forme centrálnej objednávky, ktorá je delená na jednotlivé prevádzky, za účelom priamej dodávky dodávateľ - prevádzka.
 • Priama evidencia objednávok na dodávateľa v systéme.Podchytenie celkovej komunikácie s dodávateľmi priamo v systéme, evidencia zmlúv v centrálnej databáze systému, evidencia návštev.....
 • Sleduje percento plnenia dodávok voči vystaveným objednávkam na dodávateľov (za jednotlivé tovary na objednávku a zároveň priemerné % plnenia objednávok).
 • Vytvorenie všetkých podkladov pre optimálne vytvorenie dodávateľskej objednávky (stavy pobočiek, predaja, trendy, minimá a optimá zásob, cenové podklady....).

 

PRÍJEM TOVARU

 • Nautilus umožňuje kompletnú kontrolu prijímaného tovaru voči objednávke (správne dodané množstvo, dodržanie obstarávacej ceny užívateľa vzhľadom na zmluvy, ako aj existenciu dodaného tovaru v objednávke na dodávateľa).
 • Sledovanie nedodaného tovaru od dodávateľa.
 • Príjem môže byť tuzemský a zo zahraničia.
 • Môže byť rozdelený na niekoľko fáz (naskladnenie, ocenenie, ....).
 • Príjem môže byť realizovaný aj pomocou handheld PC.

 

PREDAJ

 • Nautilus umožní operátorovi sledovanie aktuálnych zásob tovaru pri vytváraní objednávky.
 • Výrazne sa zjednoduší proces vytvárania objednávok, pretože 1 operátor môže zadávať tovary zo všetkých tovarovo-obchodných divízií do jedného dokladu.
 • Systém umožňuje využívať tovarové ekvivalenty.
 • Systém ponúka operátorovi presné informácie o prebiehajúcich akciách, ako aj o stave aktuálneho odberateľa vzhľadom na prebiehajúce akcie.
 • Systém vytvára presnú evidenciu vo veľkoobchode o tom kto, čo, kedy nachystal na rozvoz, aké je reálne využívanie a vyťaženie áut.
 • Umožňuje vyhodnocovanie práce jednotlivých pracovníkov, ako aj ich ohybnosť.
 • Zabezpečenie automatických objednávok z maloobchodu, ktoré prechádzajú rovno do systému cez internet.
 • Špeciálne sledovanie a obeh tovaru mliečne výrobky.
 • Predaj môže byť na hotovosť, faktúru, zbernú faktúru a pokladničný doklad.
 • Systém umožňuje viesť registračnú pokladňu.

 

OBALY

 • Systém zavádza presnú evidenciu obalov v rámci celého systému.
 • Obaly sú vedené ako viazané a prázdne, čo umožňuje lepšiu prácu s obalmi a jednoduchšie inventúry.
 • Obaly sú zadávané automaticky pri príjme aj pri predaji.
 • Vedenie obalov až do 3 stupňov (fľaša, prepravka, paleta).
 • Dodávateľské a Odberateľské kontá sú vedené v rámci jednotlivých prevádzok.

 

KOMISIONÁLNY PREDAJ

 • Nautilus poskytne výrazné zjednodušenie a zníženie pracnosti pri vedení komisionálneho tovaru.
 • Umožňuje vedenie iba hodnotovej evidencie v rámci ekonomického úseku a kusové vedenie iba v rámci veľkoobchodu.
 • Následne umožňuje vytvárať centrálnu zostavu predaja komisionálneho tovaru za celý systém.
 • Umožňuje zvýšiť počet tovarov v komisii u užívateľa a následne zníženie celkových financií, ktoré sú dnes viazané v tovaroch o celkovú hodnotu nových komisionálnych zásob.
 • Umožňuje rozšírenia ponúkaného portfólia tovarov bez nutnosti finančných investícii do tovarov.
 • Nautilus umožní sledovanie komisionálnych tovarov v kusovej evidencii aj na maloobchodných jednotkách, s evidenciou predaja na základe hlásení z maloobchodných jednotiek.
 • Centrálne hlásenie o predajoch komisionálneho tovaru zahrnie aj predaje cez maloobchodné jednotky.

 

SALDOKONTO

 • Sledovanie pohľadávok odberateľov, kupujúcich na faktúry priamo v systéme (automatické prepojenie na účtovníctvo).
 • Umožnenie vytvárania a sledovanie bonity každého odberateľa. Napr.: 1 vynikajúci klient, 2 dobrý klient, 3 slabý klient, 4 nevyhovujúci ... atď.
 • Vzhľadom na zlepšenú možnosť sledovania, očakávame zlepšenie platobnej morálky odberateľov
 • Karta odberateľa zabezpečuje centrálny pohľad na odberateľa a má možnosť upraviť konkrétne podmienky obchodných vzťahov medzi užívateľom Nautilus a jeho odberateľom.
 • Umožnenie evidencie zmlúv elektronicky, priamo v databáze systému.
 • Umožnenie sledovania návštev odberateľov obchodnými reprezentantmi užívateľa.

 

DOPRAVA

 • Umožnenie centrálnej evidencie dopravy.
 • Zabezpečenie kvalitnejšej kontroly hustoty rozvozov, kontrola používania a vyťažovania áut, vyťažovania jednotlivých vodičov.
 • Ako dôsledok očakávame zvýšenie vyťaženosti áut a zmenšenie počtu najazdených km s dôsledkom priamych finančných úspor na rozvozoch.
 • Umožňuje evidovať vodičov a rozvozy a ich následné vyhodnocovanie, čo zabezpečí vyššiu zodpovednosť vodičov.

 

INVENTÚRY

 • Inventúry môžu prebiehať viacerými spôsobmi (priebežná, celková, skladová).
 • Priebežná - umožňuje zastaviť predaj len v niektorej časti veľkoobchodu a robiť v nej inventúru, zvyšok veľkoskladu je v plnej prevádzke.
 • Celková - umožní previesť kompletnú inventúru vrámci celého veľkoobchodu (všetky sklady).
 • Skladová - rozdelením veľkoobchodu na sklady je možné robiť inventúru oddelene v jednotlivých skladoch.Inventúra spracováva zároveň aj obaly.Inventúra vytvára inventúrny sklad, ktorý po ukončení fyzickej inventúry a nahratí údajov do systému preberie rozdiely.
 • Výhodou je, že nájdené rozdiely je možné vysporiadavať priebežne pričom už po ukončení inventúry a je možné už zahájiť predaj.Inventúru je možné robiť pomocou handheld PC.

 

MARKETING A AKCIE

 • Možnosť vytvárania akcií pre dodávateľov, resp. vo vlastnej réžii a tým následné zvýšenie predaja tovaru.
 • Poskytnutie okamžitých vyhodnotení momentálne prebiehajúcich akcií.
 • Umožňuje sledovanie vzájomných súvislostí pri predávanom akciovom tovare.
 • Vyhodnocovanie akcií aj s možnosťami bodového systému, cenových výpočtov, vecných darov a pod.

 

KONTROLING

 • Kontroling cien.
 • Kontroling pracovníkov, ich vyťaženosti, chybovosti...
 • Kontroling áut.
 • Využitie je napríklad pri kontrole reklamácii.
 • Nautilus vie ukázať, kto tovar objednal, kto ho v sklade pripravoval na odvoz, kto ho následne kontroloval, kto ho viezol, akým autom ho viezol a kto v závere tovar fakturoval, čím umožníme presne dohľadať, kde sa stala chyba , pre ktorú zákazník tovar reklamuje.

 

ŠTATISTIKY A ANALÝZY

 • V systéme Nautilus je veľké množstvo zostáv a štatistík.
 • Systém vyhodnocuje štatistiky za dlhšie časové obdobia.
 • Všetky štatistiky je možné prehliadať a priamo s nimi ďalej pracovať v kancelárskom balíku MS Office (Word, Excel), respektíve umožňuje exportovať údaje do ktoréhokoľvek kancelárskeho balíka (napr. Open Office, a pod... )
 • Je možné posielať hlásenia dodávateľom, výrobcom a štátnym organizáciám.

Tlačiť