NRSYS

Fiskálny zákon 289/2008 - Kniha ERP od 1.1.2014

Finančné riaditeľstvo vydalo v júli 2015 nové metodické usmernenie v súvislosti so zmenami pri uvádzaní údajov v knihe ERP s účinnosťou od 1.4.2015 a 1.7.2015. Ide o zmeny vo vzore knihy ERP v prílohe č. 3 zákona č. 289/2008 Z. z. o ERP. Cieľom usmernenia je vyjasnenie a zjednotenie aplikovaného postupu v prípade aktuálne používaných kníh ERP.
> Zmeny údajov

Od 1.1.2014. V knihe elektronickej registračnej pokladnice je podnikateľ povinný uvádzať údaje o výrobcovi, dovozcovi alebo distribútorovi ERP, ktorému bol udelený certifikát, a tiež DIČ servisnej organizácie.
Pri pokladniciach, ktoré boli uvedené do prevádzky pred 1.1.2014 je povinnosť uvedené údaje do knihy elektronickej registračnej pokladnice dopísať ručne.

Pomôcka k úprave knihy ERP k zmenám od 1.1.2014

Od 1.4.2015 došlo k zmene v časti ZÁZNAMY SERVISNEJ ORGANIZÁCIE , pričom slová „akreditovanou osobou" sa nahradili slovami „Colným úradom Bratislava".

Od 1.7.2015 musí podnikateľ v časti IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE – Údaje o servisnej organizácii vyplniť okrem základných identifikačných údajov o servisnej organizácii aj DIČ servisnej organizácie, pričom popis musí znieť nasledovne „Obchodné meno, adresa trvalého pobytu a daňové identifikačné číslo fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo a daňové identifikačné číslo právnickej osoby".

Pomôcka k úprave knihy ERP k zmenám od 1.7.2015
> Aktuálne využívané knihy ERP

Aktuálne používané knihy ERP môže podnikateľ používať aj naďalej, pričom je ale potrebné doplniť informácie podľa nového vzoru, a to prelepením pôvodného popisu jeho platným znením alebo ručným dopísaním chýbajúcich informácií.
Ak podnikateľ bude používať aktuálnu knihu ERP a neupraví údaje, bude v prípade daňovej kontroly upozornený a vyzvaný na odstránenie tohto nedostatku. Ak tak neučiní ani na základe výzvy daňového alebo colného úradu, bude mu uložená pokuta za správny delikt.
Usmernenie si prečítajte tu.

Tlačiť