NRSYS

Legislatíva

Používanie elektronických registračných pokladníc.
Všeobecné informácie k používaniu elektronických registračných pokladníc (ďalej „ERP") a virtuálnych registračných pokladníc (ďalej „VRP") podľa zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej  okladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov  ďalej „zákon o ERP").

Tlačiť