NRSYS

Úprava zákona o registračných pokladniach 1.1.2014

Vážený zákazníci spoločnosti NRSYS s.r.o,
pre časté nejasnosti, by sme Vás radi informovali o najdôležitejších zmenách v Predpise 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice, ktoré vstupujú do platnosti od 1.1.2014.
Okrem iných ustanovení dávame do pozornosti dva najkonzultovanejšie body.
Bod 1. - Vyobrazenie pokladničného dokladu
Bod 2. - Kábel pre kontrolné orgány
Bod 3. - Doplnenie pokladničnej knihy

 

Bod 1. - Vyobrazenie pokladničného dokladu
V súvislosti s úpravou predpisu 289/2008 Z.z. v znení §8 (5) platnou od 1.1.2014, sa jedná o povinnosť podnikateľa. Spoločnosť NRSYS s.r.o. má odporúčajúce stanovisko, ktoré nie je pre zákazníka záväzné, iba mu pomáha zorientovať sa v požadovanej zákonnej úprave.

Citácia:
Predpis 289/2008 Z.z. (úprava platná od 1.1.2014)
§ 8 Pokladničný doklad
(5) Podnikateľ je povinný na každom predajnom mieste sprístupniť vyobrazenie pokladničného dokladu podľa odsekov 1 a 2, ktorý vyhotovuje každou elektronickou registračnou pokladnicou tak, aby toto bolo pre kupujúceho jednoznačné, prehľadné, zrozumiteľné, ľahko prístupné a dobre čitateľné. Ak je na predajnom mieste umiestnených viac elektronických registračných pokladníc toho istého typu, toto vyobrazenie pokladničného dokladu nemusí byť pri každej elektronickej registračnej pokladnici. Podnikateľ na vyobrazenom pokladničnom doklade zvýrazní daňový kód elektronickej registračnej pokladnice, dátum, čas, celkovú sumu platenej ceny a ochranný znak.
Poznámka NRSYS k paragrafu: Pokladničný doklad podľa odseku 1, je klasický Pokladničný doklad. Pokladničný doklad podľa odseku 2 je Pokladničný doklad, ak ide o úhradu faktúry alebo jej časti, tento vyobrazujú iba tý podnikatelia, ktorý takýto doklad vydávajú.

Vzor: viď. príloha (Priloha_1.png). Príloha je iba ako ukážka, zákazník si musí vytlačiť a označiť doklady z vlastnej pokladne. Stačí jeden na celú prevádzku, teda nie je potrebné za každú pokladňu.
Poznámka: - Ak nemáte priame prepojenie platobného terminálu s pokladňou, vyobrazenie s úhradou na platobnú kartu b) nevyvesujete/netýka sa vás.
- Ak nevydávate pokladničný doklad za hotovostnú úhradu Faktúry, vyobrazenie s úhradou faktúry c) nevyvesujete/netýka sa vás.

 

Bod 2. - Kábel pre kontrolné orgány
V súvislosti s úpravou predpisu 289/2008 Z.z. v znení §4 (9) platnou od 1.1.2014, je stanovisko spoločnosti NRSYS s.r.o. také, že nie je nutné mať na prevádzke ďalší komunikačný kábel, z dôvodu, že u našich typov pokladní sa pre účely tejto úpravy jedná o už existujúci kábel, ktorým je prepojená fiskálna tlačiareň s počítačom pokladne.
Rozpor by mohol nastať, ak by bol tento kábel napevno zabudovaný do nábytku a v prípade požiadavky kontrolného orgánu by sa nedal jeho koniec zapojený aktuálne do počítača pokladne uvolniť.
V tom prípade je možné si individuálne zaobstarať ďalší samostatný kábel rovnakého typu, podľa dole uvedenej špecifikácie. Tiež objednaním u našej spoločnosti.

Citácia:
Predpis 289/2008 Z.z. (úprava platná od 1.1.2014)
§ 4 Požiadavky na elektronickú registračnú pokladnicu
(9) Podnikateľ je povinný mať na predajnom mieste umiestnený komunikačný kábel k elektronickej registračnej pokladnici a poskytnúť ho daňovému úradu alebo colnému úradu za účelom prepojenia elektronickej registračnej pokladnice a počítača na účely kontroly a exportu kontrolných záznamov a obsahu fiskálnej pamäte a umožniť daňovému úradu alebo colnému úradu pripojiť sa k elektronickej registračnej pokladnici prostredníctvom počítača; to neplatí, ak je pripojenie elektronickej registračnej pokladnice k počítaču zabezpečené bezdrôtovou technológiou.

Technicky popis komunikačného kábla:
Na prepojenie fiskálneho modulu a počítača používame sériový prepojovací kábel.
Kábel linkový 9F/9F 1.8m prepojovací serial, napríklad značka Roline(výr.číslo 11.01.9018)
Zapojenie pinov:
9- pole F 1|7|2|3| 4 |6/8|5|9
9- pole F 7|1|3|2|6/8| 4 |5|9

 

Bod 3. - Doplnenie pokladničnej knihy
V súvislosti s úpravou predpisu 289/2008 Z.z. v znení prechodných ustanovení §18 (7) platnou od 1.1.2014, sa jedná o povinnosť podnikateľa. Spoločnosť NRSYS s.r.o. má odporúčajúce stanovisko, ktoré nie je pre zákazníka záväzné, iba mu pomáha zorientovať sa v požadovanej zákonnej úprave.
V prílohe je nový vzor pokladničnej knihy, kde sú zvýraznený texty, ktorý treba dopísať. Pri opakujúcich sa stranách stačí na dve strany dopredu.

Citácia:
Predpis 289/2008 Z.z. (úprava platná od 1.1.2014)
§ 18 Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014
(7) Knihu elektronickej registračnej pokladnice, ktorú podnikateľ používal aj pred 1. januárom 2014, môže používať aj naďalej s tým, že záznamy ustanovené zákonom účinným k 1. januáru 2014 dopíše ručne.

 

Príloha č.1 - Vyobrazenie pokladničného dokladu

Príloha č.2 - Vzor pokladničnej knihy

Tlačiť